HOME

Welkom op de website van

logo_laurens

 Bel me gerust voor (levens) vragen, ongemakken of gewoon een goed gesprek. Als het begint te knagen kan ik goed luisteren en ben ik je spiegel. Mijn thema: samen zien wat mogelijk, en verwezenlijken wat haalbaar is.

I am also available for English speaking people.

Coaching

In ons eerste gesprek gaan we vaststellen wat het doel van de opdracht zou kunnen zijn. Van daaruit ga ik:

 • beoordelen of de psychosynthese methode behulpzaam kan zijn of dat een ander type dienstverlening meer voor de hand ligt;
 • vaststellen welke problemen zich voordoen en deze systematisch en inzichtelijk ordenen;
 • een oordeel vormen over de mogelijkheden die tot bewustwording, oplossing en/of omvorming van de situatie kunnen leiden;
 • een interventieplan opstellen, dat bespreken en na overeenstemming uitvoeren;
 • na uitvoering van het interventieplan de effecten evalueren en aanbevelingen formuleren.

Bovenal kun je verwachten dat ik kijk hoe de methode en technieken van psychosynthese dienstbaar kunnen zijn aan jouw ontwikkeling of die van je organisatie. Jij of je organisatie staan hierbij centraal.

Wat anderen zeggen:

Na de eerste gesprekken voel ik me herboren. De methode is geweldig. Waarom is me deze aanpak niet eerder opgevallen? Eindelijk iemand die me begrijpt en naar me luistert. De deskundigen die ik gesproken heb zijn allemaal deskundig op een deelgebied, niemand kijkt naar mij als geheel, tot nu.

“Mijn pijnen hebben minder macht over me en veroorzaken minder ongemakken waardoor ik er rationeler mee omga. Ik durf weer verder te kijken, relaties worden beter en samen dromen we over een toekomst. Hoe mooi is het om te zien wat mogelijk en  te verwezenlijken wat haalbaar is”

“Door mijn angsten was ik behoorlijk ten einde raad. Relatie met mijn gezinsleden en met mijn partners, waar ik al vele jaren mee samenwerk in ons bedrijf, liet ernstig te wensen over. Ik dacht aan opstappen. Met Laurens ben ik langzaam maar zeker met een frisse blik gaan kijken en kreeg meer zelfvertrouwen. Ik had geen idee waar het op uit zou draaien. Na de lichaam, gevoel, denken meditatie kwam ik tot rust en hadden we altijd een leerzaam gesprek. Al met al een succesvol traject zoals afgesproken. Alles wat belangrijk was kwam aan de orde. Gewoon iemand om mee te praten. Die dingen bij me liet, niets van me overnam, eigenwaarde. Wel praktische handvatten en dagelijkse oefeningetjes. Daar waar ik eerst wilde stoppen met het werk wat ik het liefste doe ben ik nu, geleidelijk, zaken op mijn manier, naar mijn inzichten gaan sturen”

Als je naar de toekomst kijkt waar is dit coaching traject dan het begin van? Het begin van het omgaan en accepteren van tegenslagen.

Training

‘We zoeken, vinden en vergeten weer.

Zo gaan we onze levensweg. Gaandeweg ontdekken we dat ons pad geen bestemming heeft, maar bestemming is.’

Hans Korteweg

Psychosynthese

Psychosynthese activeert de scheppende functie in elk mens en in zijn of haar omgeving. Functies die nodig zijn om te zien wat mogelijk is en om te verwezenlijken wat haalbaar is.

Psychosynthese bevordert individuele bewustwording en gemeenschapszin en zorgt voor een fundamentele houding van respect ten opzichte van het “anders zijn” van de medemens.

Psychosynthese brengt je hoofd en hart in een samenhang die nieuwe, wezenlijke keuzes mogelijk maakt.

Een psychosyntheticus is opgeleid om methodisch om te gaan met existentiële situaties. Deze ontstaat meestal in een overgangsperiode in je persoonlijke of professionele leven. Het zijn vaak situaties waarin:

 • je eigenlijk niet mag klagen en zich vragen aandienen: Is dit het nu?
 • sprake is van stagnatie in de ontwikkeling. Je komt maar niet af van waar je ook maar last hebt
 • een ingrijpende gebeurtenis optreedt zoals het verlies van een dierbare, een belangrijke klant, je baan of een dreigend faillissement, waardoor alle ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend blijken.

Kenmerkend voor dergelijke overgangsperiodes is dat de oude oplossingen en antwoorden niet meer voldoen, maar de nieuwe zich nog niet hebben aangediend. Je komt in een gebied terecht waar je de spanning ervaart tussen de veiligheid van het bekende en het verlangen naar het nieuwe en onbekende.

De toekomst hangt vaak af van het antwoord dat jij geeft op zo,n moment en de bereidheid om problemen op een nieuwe manier te durven bezien. Het ligt voor de hand om van je problemen en dilemma’s af te willen, maar dat is niet altijd wat nodig is. Meestal herbergen deze problemen richtingaanwijzers naar onontdekt potentieel en naar nieuwe kanten van jezelf of je organisatie. Een dergelijke zoektocht is soms zwaar en ongewis maar brengt ook nieuwe perspectieven en geeft vitaliteit bij jou, je team of je organisatie.

Een psychosyntheticus is opgeleid om je in deze zoektocht bij te staan en kan je bijvoorbeeld begeleiden bij:

 • de zoektocht naar antwoorden op wezenlijke levensvragen;
 • verwerving van inzicht in het persoonlijke functioneren en de effecten daarvan op de (werk) omgeving;
 • samenwerking met anderen met behoud van individualiteit;
 • heldere en behoedzame communicatie met anderen;
 • duurzame afstemming op wat belangrijk is in leven en werk;
 • bewuste en effectieve sturing van een waardevolle toekomst;
 • initiatieven in het spanningsveld tussen veiligheid en avontuur;
 • een zinvolle omgang met lijden en creativiteit.

Over mij

Hallo. Ik ben Laurens van Thiel, 60+, getrouwd met Hanne, vader van 5 kinderen, 35 jaar ervaring bij Philips en daarbuiten met mensen op alle niveaus in techniek, commercieel, handel, journalisten, ondernemingsraad en centrale ondernemingsraad.

Het is mijn missie om jou te laten inzien dat je een gewaardeerd mens bent zodat je minder afhankelijk van anderen je ding kunt doen. Samen met jou gaan we zien wat mogelijk en verwezenlijken wat haalbaar is.

Door Psychosynthese ben ik specifiek anders naar mezelf en anderen gaan kijken. Door fundamenteel jezelf te accepteren zoals je bent doe je dat ook met anderen. Accepteren van jezelf maakt dat ik steeds beter wordt om zonder oordeel te kijken. Om ergens even niets van te vinden.

Ik ben iemand die gemakkelijk resoneert met mensen. Door zonder oordeel te kijken en dit verder te professionaliseren heb ik vaak snel in de gaten wat het verhaal achter je verhaal is. Je ongemakken, problemen zijn er meestal de symptomen van. Samen gaan we op reis en geven richting aan een voor jou werkbare verhouding met het vervolg.

Hey. I am Laurens van Thiel, 60+, married to Hanne, father of 5 children, 35 years of experience at Philips and beyond with people at all levels in management, workfloor, technology, commercial, trade, journalists, works council and central works council.

It is my mission to make you realize that you are a valued person so that you can do your thing less dependent on others. Together we will see what is possible and realise what’s achievable.

Psychosynthesis made me look specifically different to myself and others. By fundamentally accepting yourself as you are, you will also learn to do that with others. Accepting yourself makes it easier to look around without judgement, to look around without the need to have, or form an opinion.

I am someone who easily resonates with people. By looking without judgement and further professionalizing this I often quickly see what the story behind your story is. Your inconveniences, problems are usually the symptoms. Together we travel and give direction to a workable relationship with what you see before you