Over mij

Hallo. Ik ben Laurens van Thiel, 60+, getrouwd met Hanne, vader van 5 kinderen, 35 jaar ervaring bij Philips en daarbuiten met mensen op alle niveaus in techniek, commercieel, handel, journalisten, ondernemingsraad en centrale ondernemingsraad.

Het is mijn missie om jou te laten inzien dat je een gewaardeerd mens bent zodat je minder afhankelijk van anderen je ding kunt doen. Samen met jou gaan we zien wat mogelijk en verwezenlijken wat haalbaar is.

Door Psychosynthese ben ik specifiek anders naar mezelf en anderen gaan kijken. Door fundamenteel jezelf te accepteren zoals je bent doe je dat ook met anderen. Accepteren van jezelf maakt dat ik steeds beter wordt om zonder oordeel te kijken. Om ergens even niets van te vinden.

Ik ben iemand die gemakkelijk resoneert met mensen. Door zonder oordeel te kijken en dit verder te professionaliseren heb ik vaak snel in de gaten wat het verhaal achter je verhaal is. Je ongemakken, problemen zijn er meestal de symptomen van. Samen gaan we op reis en geven richting aan een voor jou werkbare verhouding met het vervolg.

Hey. I am Laurens van Thiel, 60+, married to Hanne, father of 5 children, 35 years of experience at Philips and beyond with people at all levels in management, workfloor, technology, commercial, trade, journalists, works council and central works council.

It is my mission to make you realize that you are a valued person so that you can do your thing less dependent on others. Together we will see what is possible and realise what’s achievable.

Psychosynthesis made me look specifically different to myself and others. By fundamentally accepting yourself as you are, you will also learn to do that with others. Accepting yourself makes it easier to look around without judgement, to look around without the need to have, or form an opinion.

I am someone who easily resonates with people. By looking without judgement and further professionalizing this I often quickly see what the story behind your story is. Your inconveniences, problems are usually the symptoms. Together we travel and give direction to a workable relationship with what you see before you